Monday, March 11, 2013

FOTO KAMPONG LAWAS (beberapa)

Kampoeng Kwitang di Batavia


Kampoeng Djati - Tanahabang tempo doeloe


Kampoeng Malajoe - Batavia

Kampoeng Tjimatjan - Tjiandjoer

Kampong Makassar - Batavia


Perkampoengan dekat TandjoengpriokNo comments:

Post a Comment